# Гарчиг
1. Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам Дэлгэрэнгүй
2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт Дэлгэрэнгүй
3. "Хэнтий Ус" ХХК Орон нутгийн өмчит үйлдвэрлэлийн газар Дэлгэрэнгүй
4. “Хэнтий орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар Дэлгэрэнгүй
5. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
6. Зөгий үүр хөтөлбөрт хамрагдан сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авч буй оюутануудын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
7. Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
8. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ Дэлгэрэнгүй
9. 2022.05.01-с болон 2023 оны 1 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэсэн хуулиуд Дэлгэрэнгүй
10. Хуулийн шинэчилсэн найруулга болон танилцуулга Дэлгэрэнгүй
11. Захиргааны хэм хэмжээний акт Дэлгэрэнгүй