# Гарчиг
1. Орон нутгийн 2024 оны төсвийн суурь орлого, Монгол Улсын Сангийн яамаар хянууллаа Дэлгэрэнгүй
2. Орон нутгийн 2023 оны батлагдсан төсөв, 2024 оны төсвийн төсөл,2025-2026 оны төсвийн төсөөлөл Дэлгэрэнгүй
3. Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын албан имэйл Дэлгэрэнгүй
4. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар хийгдсэн иргэдийн санаа бодлын судалгааны үр дүн Дэлгэрэнгүй
5. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт Дэлгэрэнгүй
6. Шилэн дансны хөтлөлтийн мэдээлэл 2023 оны 1-5 дугаар сарын байдлаар Дэлгэрэнгүй
7. Шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан Дэлгэрэнгүй
8. Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
9. Дараа оны төсвийн төсөл Дэлгэрэнгүй
10. Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар Дэлгэрэнгүй
11. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт Дэлгэрэнгүй
12. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхийг хязгаарласан этгээдийн жагсаалт Дэлгэрэнгүй
13. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан Дэлгэрэнгүй
14. Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
15. Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр Дэлгэрэнгүй
16. Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт Дэлгэрэнгүй
17. Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ Дэлгэрэнгүй
18. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан Дэлгэрэнгүй
19. Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл Дэлгэрэнгүй