Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт, мэдээлэл

Д/д Бүлэг Хуулийн заалт Нээлттэй мэдээлэл/ байгууллагын нэр Холбогдох мэдээлэл
1 8.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.2 8.2.1 эрхэм зорилго Дэлгэрэнгүй үзэх...
2 8.2.1 үйл ажиллагааны стратегийн зорилго Дэлгэрэнгүй үзэх...
3 8.2.1 үйл ажиллагааны стратегийн зорилт Дэлгэрэнгүй үзэх...
4 8.2.1 тэргүүлэх чиглэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
5 8.2.1 тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн Дэлгэрэнгүй үзэх...
6 8.2.2 чиг үүрэг Дэлгэрэнгүй үзэх...
7 8.2.2 бүтэц, зохион байгуулалт Дэлгэрэнгүй үзэх...
8 8.2.2 хаяг, байршил Дэлгэрэнгүй үзэх...
9 8.2.2 харилцах утасны дугаар Дэлгэрэнгүй үзэх...
10 8.2.2 шуудангийн хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
11 8.2.2 олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
12 8.2.3 эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй үзэх...
13 8.2.3 үйл ажиллагааны тайлан Дэлгэрэнгүй үзэх...
14 8.2.3 мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
15 8.2.3 дотоод аудит Дэлгэрэнгүй үзэх...
16 8.2.3 санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж Дэлгэрэнгүй үзэх...
17 8.2.4 хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан Дэлгэрэнгүй үзэх...
18 8.2.5 хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан Дэлгэрэнгүй үзэх...
19 8.2.6 үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж Дэлгэрэнгүй үзэх...
20 8.2.6 Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт Дэлгэрэнгүй үзэх...
21 8.2.7 албан тушаалын тодорхойлолт Дэлгэрэнгүй үзэх...
22 8.2.7 албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Дэлгэрэнгүй үзэх...
23 8.2.7 албаны харилцах утасны дугаар Дэлгэрэнгүй үзэх...
24 8.2.7 албаны цахим шуудангийн хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
25 8.2.8 өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
26 8.2.9 хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
27 8.2.10 мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй үзэх...
28 8.3 Хүний нөөцийн талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.3.1 ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
29 8.3.2 албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
30 8.3.3 албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм Дэлгэрэнгүй үзэх...
31 8.3.4 хүний нөөцийн стратеги Дэлгэрэнгүй үзэх...
32 8.3.4 түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
33 8.3.5 хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
34 8.3.6 албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
35 8.4 Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.4.1 өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл Дэлгэрэнгүй үзэх...
36 8.4.1 тухайн жилийн төсөв Дэлгэрэнгүй үзэх...
37 8.4.1 дараа оны төсвийн төсөл Дэлгэрэнгүй үзэх...
38 8.4.2 төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан Дэлгэрэнгүй үзэх...
39 8.4.3 санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт Дэлгэрэнгүй үзэх...
40 8.4.4 хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
41 8.4.5 төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар Дэлгэрэнгүй үзэх...
42 8.4.6 таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
43 8.4.7 цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт Дэлгэрэнгүй үзэх...
44 8.4.8 бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр Дэлгэрэнгүй үзэх...
45 8.4.9 шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
46 8.4.10 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй үзэх...
47 8.4.10 тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
48 8.4.10 тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй үзэх...
49 8.4.10 тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
50 8.4.10 шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан Дэлгэрэнгүй үзэх...
51 8.4.11 худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт Дэлгэрэнгүй үзэх...
52 8.4.12 мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл Тухай бүрт байгууллагын үйл ажиллагаанд худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг утсаар өгч ажилласан /албан ёсны мэдээлэл оруулах систем байхгүй/
53 8.4.26 төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт Дэлгэрэнгүй үзэх...
54 8.4.26 хэрэгжилт, явц, үр дүн Дэлгэрэнгүй үзэх...
55 8.4.27 мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил Дэлгэрэнгүй үзэх...
56 8.4.27 түүний тайлан; Дэлгэрэнгүй үзэх...
57 8.4.28 хууль тогтоомжид заасан бусад. Дэлгэрэнгүй үзэх...
58 8.5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал 8.5.1 үйлчилгээний төрөл Дэлгэрэнгүй үзэх...
59 8.5.1 шийдвэрлэх журам, хугацаа Дэлгэрэнгүй үзэх...
60 8.5.1 бүрдүүлэх баримт бичиг Дэлгэрэнгүй үзэх...
61 8.5.1 түүний загвар Дэлгэрэнгүй үзэх...
62 8.5.1 төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
63 8.5.1 төлбөр төлөх дансны мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
64 8.5.2 зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
65 8.5.2 олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
66 8.5.2 зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар Дэлгэрэнгүй үзэх...
67 8.5.2 зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа. Дэлгэрэнгүй үзэх...
68 8.6 Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.6.1 олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл Дэлгэрэнгүй үзэх...
69 8.6.1 тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, Дэлгэрэнгүй үзэх...
70 8.6.1 бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал Дэлгэрэнгүй үзэх...
71 8.6.2 эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт Одоогоор манай байгууллагад эзэмшиж буй оюуны өмчийн эрхийн мэдээлэл байхгүй байна.
72 8.6.3 хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
73 8.6.4 мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
74 8.6.5 төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
75 8.6.5 дүрэм Дэлгэрэнгүй үзэх...
76 8.6.5 үйл ажиллагааны чиглэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
77 8.6.5 эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан Холбогдох заалтын тодорхой албан ёсны мэдээлэл байхгүй.
78 8.6.5 нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг Холбогдох заалтын тодорхой албан ёсны мэдээлэл байхгүй.
79 8.6.6 төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, Дэлгэрэнгүй үзэх...
80 8.6.6 тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Дэлгэрэнгүй үзэх...
81 8.6.6 авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдэд цалин урамшуулал байхгүй
82 8.6.6 албаны цахим шуудангийн хаяг Дэлгэрэнгүй үзэх...
83 8.6.6 тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, Дэлгэрэнгүй үзэх...
84 8.6.6 сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов Дэлгэрэнгүй үзэх...
85 8.6.6 сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
86 8.6.8 төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...
87 8.6.10 мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл Холбогдох заалтын тодорхой албан ёсны мэдээлэл байхгүй.
88 8.6.11 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт Дэлгэрэнгүй үзэх...
89 8.6.13 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
90 8.6.20 нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл; Дэлгэрэнгүй үзэх...
91 8.6.21 мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр Дэлгэрэнгүй үзэх...
92 8.6.21 суралцаж байгаа улс Дэлгэрэнгүй үзэх...
93 8.6.21 сургуулийн нэр Дэлгэрэнгүй үзэх...
94 8.6.21 мэргэжил Дэлгэрэнгүй үзэх...
95 8.6.21 суралцах хугацаа Дэлгэрэнгүй үзэх...
96 8.6.21 мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн Дэлгэрэнгүй үзэх...
97 8.6.21 гэрээний хэрэгжилт Дэлгэрэнгүй үзэх...
98 8.6.22 хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл Дэлгэрэнгүй үзэх...