# Гарчиг Файл
1. Засаг даргын Тамгын газрын дарга Үзэх / Татах
2. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
3. Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
4. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
5. Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
6. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Үзэх / Татах
8. Нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Үзэх / Татах
9. Гадаад харилцаа, шагнал, ёслолын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
10. Компьютерийн технологи, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
11. Архивын тасгийн дарга Үзэх / Татах
12. Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Үзэх / Татах
13. Хууль тогтоомжийн мэдээлэл, системчлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
14. Боловсролын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Үзэх / Татах
15. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын бодлого, зохицуулалт, жендэрийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Үзэх / Татах
16. Хүн ам, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл, хүүхэд залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
17. Соёл, урлаг, биеийн тамир, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
18. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч Үзэх / Татах
19. Төсвийн зарлага хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
20. Бүртгэлийн мэргэжилтэн Үзэх / Татах