# Гарчиг Файл
21. Төсвийн орлого, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
22. Дотооод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
23. Төсөвт байгууллагын төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах
24. Нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Үзэх / Татах
25. Агентлагийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Үзэх / Татах