төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл

Шийдвэрийн нэр Тогтоолын дугаар Огноо
1 Эд хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай 2023 оны 02 дугаар сарын 02 өдөр, Дугаар 06 Дэлгэрэнгүй үзэх...
2 Эд хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай 2023 оны 04 дугаар сарын 10 өдөр, Дугаар 02 Дэлгэрэнгүй үзэх...
3 Эд хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай 2023 оны 07 дугаар сарын 03 өдөр, Дугаар 04 Дэлгэрэнгүй үзэх...
4 Үнэ бууруулж худалдах тухай 2023 оны 07 дугаар сарын 03 өдөр, Дугаар 05 Дэлгэрэнгүй үзэх...
5 Эд хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай 2023 оны 09 дугаар сарын 27 өдөр, Дугаар 07 Дэлгэрэнгүй үзэх...
6 Эд хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай 2023 оны 09 дугаар сарын 27 өдөр, Дугаар 03 Дэлгэрэнгүй үзэх...
7 Үнэ бууруулж худалдах тухай 2023 оны 09 дугаар сарын 27 өдөр, Дугаар 04 Дэлгэрэнгүй үзэх...