# Гарчиг
1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн шийдвэрлэх журам, хугацаа Дэлгэрэнгүй
2. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах журам Дэлгэрэнгүй
3. Төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс Дэлгэрэнгүй
4. Өргөдлийн тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр төлөх дансны мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
5. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, шийдвэрлэх журам, хугацаа Дэлгэрэнгүй
6. Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл Дэлгэрэнгүй
7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа Дэлгэрэнгүй
8. Тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотой шийдвэрүүдийн ил тод байдал Дэлгэрэнгүй
9. 4 төрлийн Тусгай зөвшөөрөлүүдийг цахимаар авах боломжтой Дэлгэрэнгүй