# Гарчиг Файл
1. Хүний нөөцийн стратеги Үзэх / Татах
2. Хэнтий аймгийн Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тооны мэдээлэл /2023 он 10 сарын 25/- байдлаар Үзэх / Татах
3. Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ Үзэх / Татах
4. Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Үзэх / Татах
5. Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм Үзэх / Татах
6. Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам Үзэх / Татах
7. Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл Үзэх / Татах