# Гарчиг Файл
1. Аймаг, нийслэлийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний 2022 оны жилийн эцсийн тайлан Үзэх / Татах
2. Сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2022 оны жилийн эцсийн тайлан Үзэх / Татах
3. Аймаг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл 2022 оны жилийн эцсийн тайлан Үзэх / Татах
4. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт Үзэх / Татах