# Гарчиг
1. Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хууль Дэлгэрэнгүй
2. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухйа хууль Дэлгэрэнгүй
3. Засгийн газар дахь хяналтын тухай хууль Дэлгэрэнгүй
4. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хууль Дэлгэрэнгүй
5. Ниймгийн даатгалын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хууль Дэлгэрэнгүй
6. Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Дэлгэрэнгүй
7. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай Дэлгэрэнгүй
8. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Дэлгэрэнгүй
9. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Дэлгэрэнгүй
10. Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
11. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Дэлгэрэнгүй
12. Зөвшөөрлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
13. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай /шинэчилсэн найруулга/ Дэлгэрэнгүй
14. КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
15. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
16. ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй
17. НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй