2024 оны хичээлүүд

1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн хэрэглээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
2 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам Дэлгэрэнгүй үзэх...
3 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль Дэлгэрэнгүй үзэх...
4 Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаан дах иргэний оролцоо Дэлгэрэнгүй үзэх...
5 Нийгмийн даатгалын ойлголт, хэрэглээ Дэлгэрэнгүй үзэх...
6 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэглээ Дэлгэрэнгүй үзэх...