# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
21. Аймгийн боловсрол, шинжлэх ухаан газрын Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 89 2023.08.03 Үзэх / Татах
22. Өлзийт тосгоны Захирагчийн ажлын албаны даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 87 2023.08.03 Үзэх / Татах
23. Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 103 2023.08.03 Үзэх / Татах
24. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 84 2023.07.31 Үзэх / Татах
25. Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 09 2023.03.14 Үзэх / Татах
26. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 16 2023.03.14 Үзэх / Татах
27. Аймгийн Татварын хэлтсийн Бэрх тосгоны татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 07 2023.03.14 Үзэх / Татах
28. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран бүтээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 14 2023.03.14 Үзэх / Татах
29. Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 05 2023.03.14 Үзэх / Татах
30. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 12 2023.03.14 Үзэх / Татах
31. Санал уламжлах тухай 03 2023.03.14 Үзэх / Татах
32. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дархан сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 10 2023.03.14 Үзэх / Татах
33. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Соёл урлагийн хэлтсийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 17 2023.03.14 Үзэх / Татах
34. Аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод-аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 08 2023.03.14 Үзэх / Татах
35. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Төсөв, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 15 2023.03.14 Үзэх / Татах
36. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 06 2023.03.14 Үзэх / Татах
37. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Соёл, гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 13 2023.03.14 Үзэх / Татах
38. Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 04 2023.03.14 Үзэх / Татах
39. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлого шимтгэлийн байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 11 2023.03.14 Үзэх / Татах
40. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны дарга, ерөнхий агрономичийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 18 2023.03.14 Үзэх / Татах