ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2024 ОНЫ 04 САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН 17:30 ЦАГ ХҮРТЭЛ

2024.04.22

Тавигдах болзол, шаардлага: • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР 2024 оны 02 сарын 13-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл

2024.02.06

Тавигдах болзол, шаардлага: • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР /2023 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл/

2023.11.30

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урь
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР /2023 оны 10 сарын 17-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл/

2023.10.11

Тавигдах болзол, шаардлага: • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

2023.06.15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урь
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

2023.05.15

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урь
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах зар

2023.04.20

Тавигдах болзол, шаардлага: Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх: Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх: Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх:
Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

2023.04.11

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урь
Дэлгэрэнгүй