# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
41. Салбар комисс байгуулах тухай 01 2023.03.06 Үзэх / Татах
42. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 02 2023.03.06 Үзэх / Татах
43. Дархан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 67 2022.06.09 Үзэх / Татах
44. Жаргалтхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 39 2022.06.09 Үзэх / Татах
45. Дадал сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч их эмчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 75 2022.06.09 Үзэх / Татах
46. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Гурванбаян тосгоны Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 46 2022.06.09 Үзэх / Татах
47. Жаргалтхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 58 2022.06.09 Үзэх / Татах
48. Аймгийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 53 2022.06.09 Үзэх / Татах
49. Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 65 2022.06.09 Үзэх / Татах
50. Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 37 2022.06.09 Үзэх / Татах
51. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 44 2022.06.09 Үзэх / Татах
52. Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 56 2022.06.09 Үзэх / Татах
53. Дэлгэрхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захиралын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 72 2022.06.09 Үзэх / Татах
54. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 51 2022.06.09 Үзэх / Татах
55. Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 63 2022.06.09 Үзэх / Татах
56. Аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын Хэрлэн сумын Тархвар зүйчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 42 2022.06.09 Үзэх / Татах
57. Аймгийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 54 2022.06.09 Үзэх / Татах
58. Хэрлэн сумын Соёлын төвийн даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 70 2022.06.09 Үзэх / Татах
59. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 49 2022.06.09 Үзэх / Татах
60. Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 61 2022.06.09 Үзэх / Татах