# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
41. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 02 2023.03.06 Үзэх / Татах
42. Салбар комисс байгуулах тухай 01 2023.03.06 Үзэх / Татах
43. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 44 2022.06.09 Үзэх / Татах
44. Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын дөрөвдүгээр сургуулийн захиралын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 71 2022.06.09 Үзэх / Татах
45. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүний нөөцийн, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 55 2022.06.09 Үзэх / Татах
46. Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 62 2022.06.09 Үзэх / Татах
47. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 51 2022.06.09 Үзэх / Татах
48. Аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын Хэрлэн сумын Тархвар зүйчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 42 2022.06.09 Үзэх / Татах
49. Батширээт сумын Соёлын төвийн даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 69 2022.06.09 Үзэх / Татах
50. Дадал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 60 2022.06.09 Үзэх / Татах
51. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 49 2022.06.09 Үзэх / Татах
52. Батноров сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 40 2022.06.09 Үзэх / Татах
53. Дархан сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 67 2022.06.09 Үзэх / Татах
54. Жаргалтхаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 58 2022.06.09 Үзэх / Татах
55. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Баян-Адарга сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 47 2022.06.09 Үзэх / Татах
56. Дадал сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч их эмчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 75 2022.06.09 Үзэх / Татах
57. Гурванбаян тосгоны Захирагчийн ажлын албаны Санхүүгийн албаны даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 38 2022.06.09 Үзэх / Татах
58. Батширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 65 2022.06.09 Үзэх / Татах
59. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Мөрөн сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 45 2022.06.09 Үзэх / Татах
60. Дэлгэрхаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захиралын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 72 2022.06.09 Үзэх / Татах