# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Салбар комисс байгуулах тухай 108 2023.09.18 Үзэх / Татах
2. Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн сургалт мэдээлэл, стандартын салбар сан, архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 96 2023.08.09 Үзэх / Татах
3. Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 94 2023.08.09 Үзэх / Татах
4. Баянхутаг сумын эрүүд мэндийн төвийн даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 85 2023.08.03 Үзэх / Татах
5. Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хэрлэн сумын Байгаль хамгаалагчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 101 2023.08.03 Үзэх / Татах
6. Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Захирагчийн ажлын албаны даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 92 2023.08.03 Үзэх / Татах
7. Батширээт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 99 2023.08.03 Үзэх / Татах
8. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Архивын тасгийн Архивын тоо бүртгэл, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 107 2023.08.03 Үзэх / Татах
9. Аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газрын төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 90 2023.08.03 Үзэх / Татах
10. Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 97 2023.08.03 Үзэх / Татах
11. Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын тавдугаар сургуулийн захиралын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 88 2023.08.03 Үзэх / Татах
12. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль тогтоомжийн мэдээлэл, системчлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 105 2023.08.03 Үзэх / Татах
13. Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 95 2023.08.03 Үзэх / Татах
14. Өлзийт тосгоны соёлын төвийн эрхлэгчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 86 2023.08.03 Үзэх / Татах
15. Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Баянхутаг сумын Байгаль хамгаалагчийн сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 102 2023.08.03 Үзэх / Татах
16. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 93 2023.08.03 Үзэх / Татах
17. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны Хурлын зөвлөл, хуралдаан хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 100 2023.08.03 Үзэх / Татах
18. Аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газрын Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 91 2023.08.03 Үзэх / Татах
19. Баянмөнх сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 98 2023.08.03 Үзэх / Татах
20. Аймгийн боловсрол, шинжлэх ухаан газрын Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтний сул орон тоонд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай 89 2023.08.03 Үзэх / Татах