# Гарчиг Файл
1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2024-06 дугаар сар/ Үзэх / Татах
2. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2023-010-25/-ны БАЙДЛААР Үзэх / Татах
3. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ 2023-05-25-ны БАЙДЛААР Үзэх / Татах
4. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА БҮРТГЭЛ Үзэх / Татах
5. Төрийн захиргааны ахлах түшмэлийн удирдах албан тушаалын 4, дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 129, туслах түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 31, төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 12, нийт 176 сул орон тоо Үзэх / Татах