# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Норовлин сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 22 2021.05.11 Үзэх / Татах
2. Б.Пүрэвжаргалыг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 20 2021.05.11 Үзэх / Татах
3. Санал уламжлах тухай 21 2021.05.11 Үзэх / Татах
4. Б.Содбилэгийг төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 19 2021.05.11 Үзэх / Татах
5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 17 2021.03.04 Үзэх / Татах
6. Салбар комисс байгуулах тухай 15 2021.03.04 Үзэх / Татах
7. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 18 2021.03.04 Үзэх / Татах
8. Жаргалтхаан сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 16 2021.03.04 Үзэх / Татах
9. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 14 2021.02.23 Үзэх / Татах
10. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 08 2021.02.04 Үзэх / Татах
11. Биндэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 06 2021.02.04 Үзэх / Татах
12. Санал уламжлах тухай 13 2021.02.04 Үзэх / Татах
13. Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 04 2021.02.04 Үзэх / Татах
14. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэл, технологи, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 11 2021.02.04 Үзэх / Татах
15. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 02 2021.02.04 Үзэх / Татах
16. Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 09 2021.02.04 Үзэх / Татах
17. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 07 2021.02.04 Үзэх / Татах
18. Баян-Адарга сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 05 2021.02.04 Үзэх / Татах
19. Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 12 2021.02.04 Үзэх / Татах
20. Аймгийн Засаг даргын Тамгын хууль, эрх зүйн хэлтсийн даргын сул орон тоонд нэр дувшүүлэх тухай 03 2021.02.04 Үзэх / Татах