# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 05 2023.03.14 Үзэх / Татах
2. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 12 2023.03.14 Үзэх / Татах
3. Санал уламжлах тухай 03 2023.03.14 Үзэх / Татах
4. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Дархан сумын нийгмийн даатгалын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 10 2023.03.14 Үзэх / Татах
5. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Соёл урлагийн хэлтсийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 17 2023.03.14 Үзэх / Татах
6. Аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод-аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 08 2023.03.14 Үзэх / Татах
7. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Төсөв, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 15 2023.03.14 Үзэх / Татах
8. Баян-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 06 2023.03.14 Үзэх / Татах
9. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Соёл, гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 13 2023.03.14 Үзэх / Татах
10. Баян-Адарга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 04 2023.03.14 Үзэх / Татах
11. Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын орлого шимтгэлийн байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 11 2023.03.14 Үзэх / Татах
12. Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны дарга, ерөнхий агрономичийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 18 2023.03.14 Үзэх / Татах
13. Аймгийн Мал эмнэлгийн газрын Баянмөнх сумын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 09 2023.03.14 Үзэх / Татах
14. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 16 2023.03.14 Үзэх / Татах
15. Аймгийн Татварын хэлтсийн Бэрх тосгоны татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 07 2023.03.14 Үзэх / Татах
16. Аймгийн Соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран бүтээлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 14 2023.03.14 Үзэх / Татах
17. Салбар комисс байгуулах тухай 01 2023.03.06 Үзэх / Татах
18. Шалгалтын комисс байгуулах тухай 02 2023.03.06 Үзэх / Татах
19. Аймгийн Татварын хэлтсийн Баян-Адарга сумын Татварын улсын байцаагчийн сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 52 2022.06.09 Үзэх / Татах
20. Биндэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоонд нэр дэвшүүлэх тухай 63 2022.06.09 Үзэх / Татах