# Гарчиг
1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын чанарын бодлого, зорилт, төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
2. Тэргүүлэх чиглэл Дэлгэрэнгүй
3. Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
4. Тэргүүлэх чиглэл Дэлгэрэнгүй
5. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан Дэлгэрэнгүй
6. Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан Дэлгэрэнгүй
7. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2022 оны жилийн эцэс Дэлгэрэнгүй
8. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт Дэлгэрэнгүй
9. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний биелэлт Дэлгэрэнгүй
10. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн чиг үүрэг Дэлгэрэнгүй
11. Албан тушаалын тодорхойлолт Дэлгэрэнгүй
12. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны Календарчилсан төлөвлөгөө Дэлгэрэнгүй
13. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөө /2021-2025 он/ Дэлгэрэнгүй
14. Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны жилийн эцсийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн үнэлгээний дүн, дүгнэлт, зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
15. санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж Дэлгэрэнгүй
16. Хэнтий аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2023 оны 02 сар Дэлгэрэнгүй
17. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ Дэлгэрэнгүй
18. Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны Харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг Дэлгэрэнгүй
19. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Дэлгэрэнгүй
20. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн сүлжээний хаяг Дэлгэрэнгүй