Мэргэжлийн хяналтын газар

Орон нутгийн өмчийн газар

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Татварын хэлтэс

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар