ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

ЗОРИЛГО

ЗГ-ын шийдвэрийн хэрэгжилт,  нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах үйл ажиллагааны үе шат бүрт хийгдэх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, зорилготойгоор аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж, Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаагаа илүү чиглүүлэн ажиллах үндсэн чиг үүрэгтэй.

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

ganchimegts@khentii.gov.mn

Утас: 92114112

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

uyangag@khentii.gov.mn

Утас: 88154344

  Нутгийн захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

@khentii.gov.mn

Утас: 00000000

ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТҮҮХЭЭС

Монгол улсын Засгийн Газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн харъяаны нэгж болгон Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасаг анхлан байгуулагдаж улмаар ЗГ-ын 2011 оны 10 сарын 19-ний өдрийн 296 дугаар тогтоолоор Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасгийг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн харъяанаас гарган аймгийн ЗДТГ-ын газрын үндсэн нэгж болгон ЗДТГ-ын даргын шууд удирдлаган дор ажиллуулахаар шийдвэрлэн ажилуулж ЗГ-ын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09 дугаар тогтоолоор Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс болгон өрөгжүүлээд байна.