# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А/319 2024.05.30 Дэлгэрэнгүй
2. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А/294 2024.05.21 Дэлгэрэнгүй
3. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах тухай А/291 2024.05.21 Дэлгэрэнгүй
4. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгох тухай А/439 2023.08.08 Дэлгэрэнгүй
5. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгох тухай А/153 2023.03.16 Дэлгэрэнгүй
6. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/121 2023.03.06 Дэлгэрэнгүй
7. Хэрлэн сумын Наймдугаар цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/656 2022.12.21 Дэлгэрэнгүй
8. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/530 2022.10.17 Дэлгэрэнгүй
9. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/555 2022.11.01 Дэлгэрэнгүй
10. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/477 2022.09.20 Дэлгэрэнгүй
11. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/393 2022.07.19 Дэлгэрэнгүй
12. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/354 2022.06.28 Дэлгэрэнгүй