# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгох тухай А/153 2023.03.16 Дэлгэрэнгүй
2. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/121 2023.03.06 Дэлгэрэнгүй
3. Хэрлэн сумын Наймдугаар цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/656 2022.12.21 Дэлгэрэнгүй
4. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/530 2022.10.17 Дэлгэрэнгүй
5. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/555 2022.11.01 Дэлгэрэнгүй
6. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай А/477 2022.09.20 Дэлгэрэнгүй
7. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/393 2022.07.19 Дэлгэрэнгүй
8. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай А/354 2022.06.28 Дэлгэрэнгүй