# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Байнгын байршил тогтоох тухай А/339 2023.06.13 Дэлгэрэнгүй
2. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай А/338 2023.06.13 Дэлгэрэнгүй
3. Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай А/321 2021.06.30 Дэлгэрэнгүй
4. Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/516 2022.10.10 Дэлгэрэнгүй
5. Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/508 2022.10.05 Дэлгэрэнгүй
6. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/455 2022.09.12 Дэлгэрэнгүй
7. "Аян хур" ХХК болон " Хүчит далайн луунууд" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай А/362 2022.07.01 Дэлгэрэнгүй