# Гарчиг Дугаар Огноо Хавсралт
1. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/316 2023.05.30 Дэлгэрэнгүй
2. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/113 2023.03.01 Дэлгэрэнгүй
3. Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/42 2023.01.23 Дэлгэрэнгүй
4. Гадаа талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/673 2022.12.27 Дэлгэрэнгүй
5. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах түдгэлзүүлэх тухай А/629 2022.12.07 Дэлгэрэнгүй
6. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх тухай А/493 2022.09.27 Дэлгэрэнгүй
7. Гадаа талбайд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/384 2022.07.08 Дэлгэрэнгүй
8. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай А/326 2022.06.20 Дэлгэрэнгүй
9. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай А/54 2022.02.01 Дэлгэрэнгүй
10. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай А/220 2022.04.21 Дэлгэрэнгүй