# Гарчиг Файл
1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын чанарын бодлого, зорилт, төлөвлөгөө Үзэх / Татах
2. Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөө Үзэх / Татах
3. Тэргүүлэх ач холбогдолтой арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайлан Үзэх / Татах
4. Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2022 оны жилийн эцэс Үзэх / Татах
5. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөний биелэлт Үзэх / Татах
6. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны Календарчилсан төлөвлөгөө Үзэх / Татах
7. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл Үзэх / Татах
8. Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021-2025 оны стратеги төлөвлөгөө Үзэх / Татах
9. 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан, дүгнэлт Үзэх / Татах
10. "Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г шинэчлэн тогтоох тухай Үзэх / Татах
11. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх / Татах
12. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм Үзэх / Татах
13. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам Үзэх / Татах
14. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын байгууллагын нууц хамгаалах журам Үзэх / Татах
15. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйлчилгээний стандарт Үзэх / Татах
16. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт Үзэх / Татах