# Гарчиг Файл
1. Хэнтий аймгийн 2024 оны төсөв Үзэх / Татах
2. "ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН, БАЙГУУЛЛАГА"-ЫГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ Үзэх / Татах
3. Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журам батлах тухай Үзэх / Татах
4. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан Үзэх / Татах
5. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2022 оны жилийн эцэс Үзэх / Татах
6. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт Үзэх / Татах
7. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн 2022 оны жилийн эцсийн биелэлт Үзэх / Татах
8. Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин ирж буй иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжих "Нээлттэй Хэнтий аймаг" хөтөлбөр Үзэх / Татах
9. Хэнтий аймагт 2022-2024 онд Цахим шилжилт, цахим засаглалыг нэвтрүүлэх төлөвлөгөө Үзэх / Татах
10. Хэнтий аймгийн хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр /2023-2032 он/ дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг Үзэх / Татах
11. Хэнтий аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр-2030 дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг /2022-2030 он/ Үзэх / Татах
12. "Хүнсний хангамж аюулгүй байдал" үндэсний хөдөлгөөнийг 2023-2026 онд Хэнтий аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Үзэх / Татах
13. Хэнтий аймагт 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх "Гучин сая мод" хөтөлбөр, төлөвлөгөө Үзэх / Татах
14. Хэнтий аймгийн 2023 оны төсөв Үзэх / Татах
15. Хэнтий аймгийн 2023 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө Үзэх / Татах
16. Хэнтий аймгийн 2022 оны төсөв Үзэх / Татах
17. Хэнтий аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө Үзэх / Татах
18. Хэнтий аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл Үзэх / Татах
19. Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Үзэх / Татах