# Гарчиг Файл
1. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын удирдамж /Баянхутаг, Галшар, Баянмөнх, Дархан, Дэлгэрхаан, Бор-өндөр, Жаргалтхаан, Мөрөн, Цэнхэрмандал сумдуудад/ Үзэх / Татах
2. Цэргийн штаб, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс, хэнтий аймаг дахь монгол цэргийн нэгдсэн холбоотой хамтран хойд сумдад бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж Үзэх / Татах
Цэргийн штаб, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс, хэнтий аймаг дахь монгол цэргийн нэгдсэн холбоотой хамтран хойд сумдад бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
3. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны жилийн эцсийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн үнэлгээний дүн, дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай удирдамж /гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар Үзэх / Татах
Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газарт удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хйисэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт удирдамжийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хйисэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
5. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, ажлын үр дүнг үнэлэх тухай /Мөрөн, Баянхутаг, Батноров, Хэрлэн/ сумдын ЗДТГ, төсөвт байгууллагууд Үзэх / Татах
2022 оны 11 дүгээр сарын 01-с 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны хооронд сумдад ажиллаж сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
6. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, ажлын үр дүнг үнэлэх тухай /Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан, Цэнхэрмандал, Өмнөдэлгэр, Батширээт/ сумдын ЗДТГ, төсөвт байгууллагууд Үзэх / Татах
2022 оны 11 дүгээр сарын 01-с 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны хооронд сумдад ажиллаж сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
7. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, ажлын үр дүнг үнэлэх тухай /Дадал, Баян-Адарга, Биндэр, Норовлин, Баян-Овоо/ сумдын ЗДТГ, төсөвт байгууллагууд Үзэх / Татах
2022 оны 11 дүгээр сарын 01-с 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны хооронд сумдад ажиллаж сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
8. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, ажлын үр дүнг үнэлэх тухай /Галшар, Бор-Өндөр, Баянмөнх, Дархан/ сумдын ЗДТГ, төсөвт байгууллагууд Үзэх / Татах
2022 оны 11 дүгээр сарын 01-с 2022 оны 11 дүгээр сарын 05-ны хооронд сумдад ажиллаж сумын Засаг даргын Тамгын газар болон төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа хийсэн дүгнэлт, зөвлөмж Үзэх / Татах
9. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Статистикийн хэлтэс Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай удирдамж Үзэх / Татах
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТЭСТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭСТ ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах
ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАРТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ Үзэх / Татах