# Гарчиг Файл
1. Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналтад авсан жагсаалт Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2024 он Үзэх / Татах
2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хяналтад авсан жагсаалт Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар Үзэх / Татах