# Гарчиг Файл
1. Эрсдлийн менежментийн журам /Зарчим ба заавар/ Үзэх / Татах
2. Гэрээний журам Үзэх / Татах
3. Баримт бичиг боловсруулах бүртгэл, хяналтын журам Үзэх / Татах
4. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шинэ ажилтныг дасан зохицуулах хөтөлбөр Үзэх / Татах
5. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам Үзэх / Татах
6. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2022-2025/ Үзэх / Татах
7. Дотоод аудитын журмын баталгаажуулалт Үзэх / Татах
8. Үл тохирлыг бүртгэх, хянаж шийдвэрлэх журам Үзэх / Татах
9. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын сургалтын журам Үзэх / Татах
10. Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам Үзэх / Татах
11. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам /засгийн газрын 2020 оны 206 тогтоолын хавсралт/ Үзэх / Татах
12. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал Үзэх / Татах
13. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах /2021 оны А/105 дугаар захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/ Үзэх / Татах