# Гарчиг Файл
1. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам /засгийн газрын 2020 оны 206 тогтоолын хавсралт/ Үзэх / Татах
2. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал Үзэх / Татах
3. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааг тайлагнах /2021 оны А/105 дугаар захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/ Үзэх / Татах