# Гарчиг Файл
1. Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөчлөлт оруулах тухай "Журам шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ны өдрийн 206 дугаар тогтоолын хавсралтад Үзэх / Татах
2. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг хэрэгжүүлэх аргачлал Үзэх / Татах
3. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам Үзэх / Татах