ХҮНС БОЛОН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ЗЭЭЛИЙГ ОЛГОЖ БАЙНА

2023.05.02
Бид хан хэнтийнхэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар