2022.12.08
10:00
 • Урилгын дугаар : БОАЖЯ/202202054/04/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 100,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 100,000,000
2022.12.06
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБНСЗДТГ/202211039/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Батноров сумын засаг даргын тамгийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 90,313,700
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 90,313,700
2022.12.02
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАЦМСЗДТГ/202208043/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 50,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 50,000,000
2022.11.30
15:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБАСЗДТГ/202207017/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 51,754,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 51,754,000
2022.11.21
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБОАЖГ/202203039/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 50,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 50,000,000
2022.12.12
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАМСЗДТГ/202212004/01/02
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын засаг даргын тамгийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 30,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 30,000,000
2022.11.14
16:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201010/07/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 40,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 40,000,000
2022.11.03
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212039/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 65,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 65,000,000
2022.11.23
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАБМСЗДТГ/202201008/01/02
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Баянмөнх сумын засаг даргын тамгын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 35,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 35,000,000
2022.10.28
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212031/07/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 181,600,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 105,328,400
2022.10.28
10:00
 • Урилгын дугаар : БОАЖЯ/202211003/04/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 2,700,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 2,700,000,000
2022.10.27
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212039/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 65,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 65,000,000
2022.10.27
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАМСЗДТГ/202212004/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын засаг даргын тамгийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 30,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 30,000,000
2022.11.16
09:30
 • Урилгын дугаар : ЗГХЭГ/202102003/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 2,182,600,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 50,000,000
2022.11.14
11:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАХЭСЗДТГ/202201025/04/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын засаг даргын тамгын газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 80,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 80,000,000
2022.10.21
10:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212031/06/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 181,600,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 105,328,400
2022.10.19
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202212039/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 65,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 65,000,000
2022.10.21
09:00
 • Урилгын дугаар : СОЯ/202207044/01/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 61,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 61,000,000
2022.10.19
10:00
 • Урилгын дугаар : БОАЖЯ/202211003/03/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 2,700,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 2,700,000,000
2022.11.11
09:00
 • Урилгын дугаар : ХЭАОНӨГ/202203067/02/01
 • Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
 • Нийт төсөвт өртөг : 410,000,000
 • Тухайн онд санхүүжих төсөвт өртөг : 410,000,000