# Гарчиг Файл
1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2024 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах
2. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
3. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах
4. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах
5. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах
6. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛЫН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах
7. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ Үзэх / Татах