ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

2022.12.07
Төрийн захиргааны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасны дагуу удирдах, гүйцэтгэх, туслах түшмэлийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна

Төрийн захиргааны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасны дагуу удирдах, гүйцэтгэх, туслах түшмэлийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. 

Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг доорх хуваарийн дагуу цахимаар хүлээн авна.

  • Туслах түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09:00 цагаас 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдаж, сонгон шалгаруулалт 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд явагдана.

https://hh.csc.gov.mn/view/03fd33e2-2241-4f0d-ae69-41151ce865ec

  • Дэс түшмэлийн удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09:00 цагаас 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдаж, сонгон шалгаруулалт 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд явагдана.

https://hh.csc.gov.mn/view/5b7b6f87-3550-40a0-8d52-ff85bf51fa7b

  • Ахлах түшмэлийн удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09:00 цагаас 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдаж, сонгон шалгаруулалт 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд явагдана.

https://hh.csc.gov.mn/view/c756a562-0150-4f0d-83ad-4793f88c69c5

  • Дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09:00 цагаас 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл явагдаж, сонгон шалгаруулалт 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 09:00 цагаас 17:00 цагийн хооронд явагдана.

https://hh.csc.gov.mn/view/a6c55e23-0497-4df5-b157-64730747f69c

Сонгон шалгаруулалтад орох хүсэлтэй иргэд доорх линкээр орж сонгон шалгаруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001050&offset=1&limit=20

Танд амжилт хүсье.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ