ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

2023.09.21
Үйл явдлын мэдээ
ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр                                      Дугаар ...                                              Улаанбаатар хот

Тариф батлах тухай

      Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.2 дахь хэсэг, Хэрлэн сумын “Баялаг Хурах” ХХК, “Баялаг Онон” ХХК, “Цагаан Цахир Уул” ХХК, “Ерөөл Төгс” ХХК, “Ерөөл Төгс” ХХК, “Оч Манлай” ХХК  тус бүрийн ирүүлсэн тарифын саналыг тус тус үндэслэн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:  

1. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум “Баялаг Хурах” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ...  

2. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум “Баялаг Онон” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ...  

3. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум “Цагаан Цахир Уул” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ...  

4. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум “Ерөөл Төгс” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ...

5. Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум “Оч Манлай” ХХК-ийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ... 

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНАЛ, ХҮСЭЛТЭЭ АЛБАН ЁСООР БИЧГЭЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛД ИРҮҮЛЭХ ЭСВЭЛ erkhem0223@gmail.com И-МЭЙЛ ХАЯГААР ИЛГЭЭНЭ ҮҮ.
ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 92056050, 
ХАЯГ: ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР