Огноо: 2017/02/01

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл

  1. “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 10, 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

  1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.

 Ерөнхий шаардлага: Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Шаардлагатай
Боловсрол Дээд боловсролтой, дипломын дээд болон бакалавр зэрэгтэй Магистр зэрэгтэй
Мэргэжил Төрийн захиргааны удирдлагын менежер, Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежмент
Мэргэшил Төрийн захиргааны чиглэлээр мэргэшсэн байх Өөрчлөлтийг манлайлах, бусдыг удирдан зохион байгуулах ур чадвартай
Туршлага Төрийн байгууллагад 7-оос доошгүй жил ажилласан байх
Ур чадвар Баг бүрдүүлж бусдыг зохион байгуулах ур чадвартай байх

Компьютер, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх,

Бусдад урам хайрлаж чаддаг байх

Тусгай шаардлага: Ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, багаар ажиллах чадвартай байх, ажлын сахилга бат, цагийн менежмент сайтай байх

3.Сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулна.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэнийг бүртгэх

1.Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар  зөвлөлөөс томилсон Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах комисс, Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 207 тоот өрөөн /II давхар/-д 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр  хүлээн авч бүртгэнэ.

2.Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

1)  Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1, анкет дээр зураг наагдсан байх);

2)  Боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

3)  Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний хуулбар;

4)  Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт,

5) Ажил байдлын тодорхойлолт;

6) 4х6-ийн хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг.

7) Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ -/Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

8) Бүртгэлийн хураамж 10000 /арван мянган/ төгрөг

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

3. Сонгон шалгаруулалтыг Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан зааврын дагуу зохион байгуулна.

Харилцах ХАЯГ: ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

207 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 70563906

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар